പഠന കാലാവധി

ഇംഗ്ലീഷ്

കാലാവധി: നാലുമാസം
(Basic, Intermediate & Advanced learning)

അറബിക്

കാലാവധി: നാലുമാസം
(Basic, Intermediate & Advanced learning)

ഹിന്ദി

കാലാവധി: മൂന്നുമാസം
(Basic, Intermediate & Advanced learning)

ഇംഗ്ലീഷ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിങ്

native English Public Speaker

കാലാവധി: ഒരുമാസം

10x Power

കാലാവധി: ആജീവനാന്ത പരിശീലനം free access

Daily Motivations

Free during the course